laboratoriska akreditacija

laboratoriska akreditacija

Laboratorija

Poslovodstvo i zaposleni u VITAN GAS-u su u nastojanju da ponudu usluga koje pružaju podignu na najviši nivo i da ih stalno poboljšavaju, pristupili realizaciji tog cilja primenom načina i procedera ispitivanja koji su usklađeni sa evropskim normama i našim pozitivnim propisima iz oblasti opreme pod pritiskom, gasnih uređaja i instalacija.

Na osnovu postavljenog cilja 20.04.2011. formulisali smo osnovne principe delovanja VITAN GAS Laboratorije sadržane u POLITICI KVALITETA i započeli aktivnosti ka ostvarenju zacrtanog cilja.

VITAN GAS Laboratorija je akreditovana 31.01.2013. godine od strane Akreditacionog tela Srbije, akreditacioni broj 01-387, za obavljanje poslova ispitivanja po zahtevu standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006  i sledećim obimom akreditacije:

 

 

Politika kvaliteta Vitan Gas Laboratorije:

Obaveze osoblja VITAN GAS - LABORATORIJE su kompetentnost, održavanje i stalno poboljšavanje nivoa kvaliteta usluga ispitivanja.

Zadovoljstvo korisnika je potvrda ispravnosti našeg rada.

Celokupno osoblje je upoznato sa politikom kvaliteta i dokumentacijom sistema menadžmenta i sprovodi ih u svom radu. Obaveza tehničkog rukovodioca je da se stara o ispunjavanju zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 u VITAN GAS - LABORATORIJI i da se stara o dokazivanju naše kompetentnosti pred Akreditacionim Telom Srbije.

 

 

U Vitan Gas Laboratoriji se utvrđuju sledeći ciljevi:

1. Prepoznatljivost u oblasti ispitivanja gasnih instalacija i postrojenja, komponeti gasnih aparata i gasnih instalacija, kao i gasnih aparata i gasnih i uljnih gorionika u Srbiji, i sa znatnim učešćem u toj delatnosti na tržištu Novog Sada i šire okoline.


2. Poboljšavanja procesa rada koja se prepoznaju u održavanju i praćenju široke oblasti ispitivanja i stalnom inoviranju metoda i resursa u laboratoriji saglasno novim izdanjima normativnih dokumenata i saglasno razvoju tehnike i saznanja iz oblasti ispitivanja koje vršimo.


3. Profesionalizam merljiv kroz ocene internih i eksternih proverivača, poređenjem sa drugim laboratorijama i preko povratnih informacija od korisnika.


4. Zadovoljan korisnik - potvrda tog cilja su stalni korisnici , stalna uvećanja obima ispitivanja i pozitivne povratne informacije od korisnika (pohvale, priznanja, preporuke).


5. Povećanje nivoa znanja se ostvaruje sa stalnim obukama i posetama osoblja na sajmovima i stručnim skupovima.


6. Kultura kvaliteta se realizuje kroz doslednu primenu dokumenata sistema menadžmenta, stalno inoviranje sistema menadžmenta . Kultura kvaliteta se dokazuje sa uvećavanjem broja preventivnih i smanjenjem broja korektivnih mera.